Toimitusehdot

1 SOVELTAMISALA

Näitä yleisiä toimitusehtoja sovelletaan kaikkiin Kumek Oy:n tuotteiden ja palveluiden toimituksiin, ellei muuta ole sovittu. Näitä ehtoja ei sovelleta, jos Kumek Oy on toiminut kaupassa agentin ominaisuudessa. Tällöin sovelletaan päämiehen toimitusehtoja.

 

2 KAUPASTA PÄÄTTÄMINEN

2.1 Tarjous

Jos tarjouksessa ei muuta mainita on tarjous voimassa enintään viisi (5) viikkoa. Tarjoukset sekä sen sisältämät tiedot kuuluvat myyjälle. Niitä ei saa käyttää myyjän vahingoksi eikä paljastaa kolmansille osapuolille.

 

2 SOPIMUKSET

Sopimus syntyy, kun osapuolet ovat allekirjoittaneet sopimuksen tai myyjä on vahvistanut ostajan tilauksen tai toimittanut tuotteen. Jos ostaja liittää tilaukseensa jonkin ehdon tai rajoituksen, joka on ristiriidassa näiden ehtojen kanssa, on näitä toimitusehtoja kuitenkin sovellettava, ellei myyjä nimenomaisesti hyväksy tehtyä ehtoa tai rajoitusta. Jos myyjän tulee hankkia vientisertifikaatti tai muita viranomaisten lupia, sopimus syntyy vasta kun ne on saatu.

 

3 LUOTTAMUKSELLISUUS

Tarjous, siihen tai sopimukseen liittyvät kuvat, piirustukset, laskelmat ja muut asiakirjat ovat myyjän omaisuutta, jota on säilytettävä luottamuksellisesti. Tarjouksensaaja ja/tai ostaja eivät saa käyttää niitä myyjän vahingoksi tai antaa niistä tietoja kolmannelle osapuolelle. Sopimuksen täyttämisen kannalta tarpeettomaksi käyneet asiakirjat ja aineisto on palautettava viipymättä myyjälle.

 

4 TOIMTUS

4.1 Toimitusaika

Ellei toisin ole sovittu, toimitusaika luetaan alkavaksi siitä alla mainitusta ajankohdasta, joka on myöhäisin:

 • Sopimuksen solmimispäivä
 • Viranomaisen lupaa edellyttävissä kaupoissa lupailmoituksen saapuminen myyjälle, jos myyjä vastaa luvan hankinnasta.
 • Sovitun vakuuden tai ennakkomaksun antaminen
 • Toimitukselle välttämättömien tietojen antaminen ostajalta myyjälle.

 

4.2 Toimitukseen myötävaikuttaminen

Jotta toimitus voitaisiin täyttää sovitussa aikataulussa, ostaja vastaa kustannuksellaan siitä, että myyjälle on annettu tarpeelliset tiedot ja asennustoimituksissa ostaja hyvissä ajoin ennalta sekä asennuksen ja testauksen aikana täyttää myyjän ilmoittamat asennuksen edellyttämät ostajan velvoitteet, tarpeelliset ja asianmukaiset tilat, aineet, tarvikkeet ja energiaa on saatavilla, ostaja on sopimuksen mukaisesti läsnä asennuksessa ja osallistuu tarvittaessa sen aputoimiin ja testaukseen.

 

4.3 Toimitusehdot

Riippumatta siitä, sisältyykö asennus toimitukseen vai ei, vaaranvastuu siirtyy ostajalle silloin, kun myyjä on ilmoittanut tuotteen olevan ostajan noudettavissa (NOL finnterms2001) tai kun se on annettu kolmannen haltuun kuljetettavaksi (FCA Incoterms 2010). Kuljetus tapahtuu ostajan lukuun ja vastuulla ja ostajan on vakuutettava tuotteet, ellei näistä seikoista ole sovittu kirjallisesti muuta. Jos asennus sisältyy toimitukseen, toimitus on toteutettu, ja se on hyväksytty vastaanotetuksi sinä ajankohtana, jolloin jokin seuraavassa mainitussa tapahtumista ensiksi toteutuu:

 • Tuotteen toimivuus on käyttöönottotestissä puolin ja toisin todettu
 • Tuote toimii myyjän omissa testissä eikä ostaja ole reklamoinut toimituksesta kirjallisesti viipymättä, viimeistään 8 päivän kuluessa laitteiden asentamisesta
 • Ostaja on ottanut tuotteen käyttöön

 

5 TAKUU

Tuotteilla voi olla valmistajan ehtojen mukainen takuu. Takuu ja myyhän virhevastuu on voimassa vain, jos asiakas osoittaa säilyttäneensä ja käyttäneensä tuotetta ohjeiden mukaisesti ja on viipymättä ilmoittanut viasta myyjälle. Takuu ei koske kuluvia osia eikä takuu ole voimassa, jos korjauksia tekee muu kuin takuun antajan hyväksymä taho, ellei takuuehdoissa muuta mainita.

 

6 HINNAT JA MAKSUT

6.1 Kauppahinta ja sen maksaminen

Tuotteiden hinnat ovat myyjän kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaiset, jos muuta ei ole sovittu. Ellei muuta ole sovittu, kauppahinta on maksettava 14 päivän kuluessa laskun päiväyksestä. Viivästyskorko on 13 % eräpäivästä maksupäivään. Myyjällä on oikeus periä viivästyneen saatavan perimiskulut.

 

6.2 Pakkaukset, verot, tullit ym. maksut

Hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa, joka lisätään maksuihin. Pakkauskustannukset veloitetaan erikseen. Tilaajan tulee maksaa kaikki ne mahdolliset lisäkustannukset, jotka aiheutuvat tarjouksenteon jälkeen tapahtuneesta tulli-, vakuutus-, rahti-, satamamaksujen, arvonlisäveron tai muiden vastaavanlaisten maksujen noususta tai viranomaisten määräämistä uusista maksuista.

 

6.3 Valuuttaehto

Euroopan rahaunionin ulkopuolisista maista hankittavan tuotteen myyntihinta on sidottu valuuttakursseihin siten, että hinta tarkistetaan kurssin mahdollista nousua vastaavalla prosenttimäärällä, jota myyjä ei ole kohtuudella kyennyt ennakoimaan tai tuotteen muut tuotantokustannukset nousevat vastaavalla tavalla kaupasta sopimuksen ja toimituksen välisenä aikana, myyjällä on oikeus nostaa hintaa vastaavalla tavalla. Muutoksesta on ilmoitettava ennen toimitusta ja mikäli nousu on yli 15 % sovitusta hinnasta, ostajalla on oikeus 14 päivän kuluessa ilmoituksesta irtisanoa sopimus, edellyttäen, että kyseessä ei ole erityisesti ostajaa varten valmistettava tuote, jonka valmistukseen on ryhdytty.

 

7 OHJELMISTOT

Tuotteisiin liittyviä ohjelmistoja saa käyttää vain sovittuun tarkoitukseen. Ohjelmistojen ylläpito ja päivitykset eivät sisälly toimitukseen. Mikäli pakottavasta lainsäädännöstä ei muuta johdu, käyttöoikeutta ohjelmistoon ei saa luovuttaa tuotteesta irrallaan edelleen eikä ohjelmistoa ja siihen liittyviä asiakirjoja saa kopioida tai muuttaa.

 

8 VIRHEET JA SOPIMUSRIKKOMUKSET

8.1 Muistutukset

Huomautukset on tehtävä kirjallisesti kahdeksaan (8) arkipäivän kuluessa tuotteen vastaanottamisesta vastaanottamispäivä mukaan lukien uhalla, että ostaja menettää oikeuden vedota virheeseen tai puutteeseen, joka hänen olisi pitänyt huolellisessa tarkastuksessa havaita.

 

8.2 Vaatimusten määräaika

Yksilöity vaatimus on tehtävä myyjälle kirjallisesti kohtuullisessa ajassa siitä, kun virhe olisi pitänyt havaita. Kaikki vaatimukset on tehtävä joka tapauksessa viimeistään yhden vuoden kuluessa toimituksesta. Jos näin ei menetellä, oikeudet myyjää kohtaan on menetetty, ellei muuta ole kirjallisesti sovittu.

 

8.3 Myyjän tarkistusvelvollisuus

Myyjällä on oikeus kustannuksellaan tarkastaa ostajan hallussa oleva kaupankohde omistusoikeuden siirtymiseen saakka. Tämän jälkeen tarkastusoikeus on, jos ostajan on tehnyt myyjälle tuotteesta huomautuksen.

 

8.4 Viivästys

Milloin tuotteen valmistaja tai se, jolta myyjä tuotteen hankkii, ei ole täyttänyt sopimustaan ja myyjän toimitus tämän johdosta viivästyy, myyjä ei joudu korvaamaan ostajalle tästä mahdollisesti aiheutunutta vahinkoa. Myyjä on kuitenkin velvollinen heti viivästyksistä tiedon saatuaan ilmoittamaan siitä ostajalle. Jos myyjän toimitus on viivästynyt, mutta viivästyksellä on ostajalle vain vähäinen merkitys, ostaja ei ole oikeutettu poikkeamaan sovituista maksuehdoista.

Jos toimitus viivästyy ostajan syystä, maksut on kuitenkin maksettava sopimuksen mukaisesta aikataulussa. Jos ostaja viivästyy tuotteen noutamisesta, myyjällä on oikeus saada ostajalta korvaus tuotteen säilyttämisestä. Tällöin myyjällä on myös oikeus vakuuttaa tuote ostajan lukuun ostajan kustannuksella.

 

8.5 Virheen korjaaminen

Myyjän vastuu virheestä rajoittuu viallisen tuotteen korjaamiseen tai sen korvaamiseen virheettömällä tuotteella. Jos tämä ei ole tehtävissä, ostajalla on oikeus saada kohtuullinen virhettä vastaava hinnanalennus, kuitenkin enintään 15 % viallisen tuotteen kauppahinnasta.

 

8.6 Ostajan oikeus purkuun

Jos toimitus viivästyy myyjästä riippuvasta syystä olennaisesti niin, että siitä aiheutuu ostajalle kohtuutonta haittaa, tai jos myyjän toimitus poikkeaa yllä 8.5 kohdan mukaisen käsittelyn jälkeenkin olennaisesti sovitusta eikä viivästystä tai puutetta ostajan kirjallisesta huomautuksesta huolimatta korjata kohtuullisessa ajassa tai toimiteta uuttaa sopimuksen mukaista tuotetta, ostajalla on oikeus purkaa sopimus. Ostajan purkuoikeus koskee sitä osaa toimituksesta, jossa kyseinen puute on. Koko toimitus voidaan purkaa vain, jos puutteen takia mukaan kaupan kohde ei ole kohtuudella ostajan käytettävissä.

 

8.7 Myyjän oikeus purkuun

Jos kauppahintaa ei makseta määräaikana ja viivästys on jatkunut yli 14 päivää eikä tämä johdu myyjästä, myyjällä on oikeus purkaa kauppa osittain tai kokonaan. Myyjällä on purkuoikeus myös silloin, kun ostajan ilmoituksen perusteella tai muutoin voidaan päätellä, että ostajan maksu tulee viivästymään.

 

8.8 Vahinkojen korvaaminen

Myyjä ei ole velvollinen korvaamaan ostajalle viivästyksestä eikä tuotteen virheellisyydestä tai vajauksesta eikä sopimusrikkomuksesta aiheutuvia välillisiä vahinkoja. Myyjä ei ole velvollinen korvaamaan välillisiä vahinkoja myöskään sopimuksen purkutapauksissa. Välillisinä vahinkoina pidetään muun muassa ostajan liikevaihdon vähentymistä, saamatta jäänyttä tuottoa, kolmannelle osapuolelle maksettuja korvauksia ja virheellisen tuotteen vuoksi aiheutunutta vahinkoa muulle omaisuudelle. Myyjä vastaa vain tuottamuksellaan aiheuttamistaan suoranaisista vahingoista. Myyjän vastuu suoranaisista vahingoista on rajattu viivästyksessä enintään 7,5 %:iin viivästyneen toimituksen osan hinnasta. Myyjä kokonaisvastuu vahingosta rajoittuu kaikissa tapauksissa yhteensä enintään 15 %:iin kyseisen tuotteen tai tuotteen osan kauppahinnasta. Päällekkäisiä korvauksia ei makseta.

 

9 KORVAUKSET KOLMANSILLE OSAPUOLILLE

Ostajan on varmistettava, että tuotetta käytetään turvallisesti, soveltuu käyttökohteeseen sekä asennetaan / käytettään ohjeiden mukaisesti. Laitetta käynnistetä, ennen kuin kaikki turvaohjeet on täytetty. Jos myyjä on joutunut maksamaan myydyn tuotteen johdosta korvauksia kolmannelle osapuolelle, myyjän ja ostajan välisessä suhteessa lopullinen vastuu kyseisetä korvauksista määräytyy näiden toimitusehtojen mukaan. Ostajan tulee korvata myyjälle se osuus myyjän kolmannelle osapuolelle maksamasta suorituksesta, jota ostajalla ei olisi ollut oikeutta saada myyjältä näiden toimitusehtojen (kohta8)perusteella. Myyjän vastuulle jää kuitenkin myyjän omasta huolimattomuudesta johtuva osuus tuotteen kolmannelle osapuolelle aiheuttamasta henkilövahingosta.

 

10 YLIVOIMAINEN ESTE

Jos luonnonilmiö, tulipalo, vesivahinko, konevaurio tai siihen verrattava häiriö, lakko, työsulku, sota, liikekannallepano, vienti tai tuontikielto, kuljetusajoneuvojen puute, valmistuksen loppuminen, liikennehäiriö, häiriö energian tai olennaisen raaka-aineen toimituksessa tai muu edellä mainitun kaltainen ylivoimainen este, jota myyjä ei kauppaa päättäessään ole voinut kohtuudella ottaa huomioon, taikka alihankkijan ylivoimainen este estää, viivästyttää tai kohtuuttomasti vaikeuttaa tuotteen tai sen osan toimittamisen, myyjä vapautuu sopimusehdon noudattamisesta esteen ajaksi eikä velvollinen korvaamaan ostajalle tästä aiheutunutta vahinkoa.

Jos ylivoimainen este on jatkunut yli kolme (3) kuukautta, myyjällä on oikeus purkaa sopimus. Tässä tapauksessa ostajalle palautetaan jo maksettu kauppahinta, josta on vähennetty myyjälle siihen mennessä aiheutuneet kohtuulliset ja välttämättömät kustannukset. Palautettavalle kauppahinnalle ei makseta korkoa. Ylivoimaisesta esteestä ja sen päättymisestä on ilmoitettava ostajalle viipymättä.

 

11 OMISTUKSEN PIDÄTYSEHTO

Myydyn tuotteen omistusoikeus siirtyy ostajalle vasta, kun koko kauppahinta on maksettu. Ennen omistusoikeuden siirtymistä ostajalla ei ole oikeutta ilman myyjän lupaa luovuttaa tuotetta edelleen eikä pantata sitä eikä tehdä muitakaan omistajalle kuuluvia määräystoimia. Ostajan on säilytettävä tuote ostajan omaisuudesta erillään.

 

12 TUOTEKUVAUKSET

Tuotekuvauksissa mainitut tekniset tai muut tiedot perustuvat tutkimuksiin ja kokemusperäisiin havaintoihin, mutta ne ovat vain suuntaa antavia. Tuotekuvauksessa mainittuihin seikkoihin myyjän tai valmistajan tekemä muutos ei merkitse sopimusehtojen muutosta eikä sopimusrikkomusta.

 

13 SOPIMUKSEN MUUTTAMINEN

Näitä toimitusehtoja voidaan muuttaa. Jotta muutokset koskisivat myös aiemmin solmittuja sopimuksia, myyjän on ilmoitettava muutoksista ostajalle 30 päivää ennen muutoksen voimaan tuloa. Tällöin ostajalla on 14 päivän ajan ilmoituksen päiväyksestä lukien oikeus ilmoittaa pitäytyvänsä aiemmissa toimitusehdoissa kyseisen sopimuksen osalta.

 

14 ILMOITUKSET

Ellei toisin ole sovittu, ilmoitukset katsotaan tehdyiksi ja tulleen vastaan ottajan tietoon sitä päivää ensiksi seuraavavana arkipäivänä jolloin

 • Ne on jätetty postin tai vastaavanlaisen yrityksen kuljetettavaksi osoitettuna sopimuksessa mainittuun tai osapuolen myöhemmin kirjallisesti ilmoittamaan osoitteeseen, tai
 • Ne on lähetetty sopimuksessa mainittuun tai osapuolen kirjallisesti myöhemmin ilmoittamaan telefax-numeroon
 • Ne on lähetetty sopimuksessa mainittuun tai osapuolen kirjallisesti myöhemmin ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen, ja postista tai vastaavanlaisesta yrityksestä on palautettu kuittaus postin perille toimituksesta.

 

15 SOVELLETTAVAT EHDOT JA RIITOJEN RATKAISEMINEN

Sopimuksen sisältö määräytyy sopimuksen ja siinä mainittujen liitteiden mukaan. Markkinointi- tai muu sellainen aineisto ei ole osa sopimusta. Jos sopimusasiakirjat ovat keskenään ristiriidassa, niitä sovelletaan seuraavassa etusijajärjestyksessä:

 • Pääsopimus
 • Nämä toimitusehdot
 • Hinnasto
 • Asennusehdot
 • Takuuehdot
 • Muut yleiset sopimusehdot

Jos erimielisyyttä ei neuvotteluin ratkaista, osapuolet voivat nimetä teknistä seikkaa koskevan erimielisyyden ratkaisijaksi riidan kohteena olevan tuotteen asiantuntijan. Asiantuntijan tulee sitoutua pitämään saamansa tiedot luottamuksellisina ja ratkaista asia kolmen kuukauden kuluessa. Muutoin erimielisyyden ratkaistaan välismiesmenettelyssä Helsingissä suomeksi. Välimiesmenettelyssä noudatetaan keskuskauppakamarin välityslautakunnan sääntöjä. Sopimukseen noudatetaan Suomen lakia.

Kumek logo

Kumek Oy

Y-tunnus: 2664604-5

Tietosuojaseloste

Rekisteriseloste

Toimitusehdot

Yhteystiedot

info@kumek.fi

+358 (0)40 170 9297


Tilaukset

tilaukset@kumek.fi

Varasto

Ruukintie 1

02330 Espoo

Postiosoite

Kaskenpolttajantie 7

02340 Espoo